گوهرتراشی

گوهرتراشی

مسله تراش سنگ ها و کانی ها و تبدیل آنها از شکل راف و یا خام به صورت تراش خورده مسله بسیار مهم در دنیای جواهرات و سنگ هاست. تراش های بسیاری در این زمینه کاربرد دارند و استفاده میشوند اما قطعا ملزم به نکاتی هستند و تحت شرایطی انجام میگیرند. به زبان ساده تر […]