کاربرد سنگ ها

خواص درمانی به صورت علمی

ابتدای این نوشته را با طرح یک سوال آغاز میکنیم،چگونه میشود که سنگ ها خواصیت درمانی جسمانی و روحانی برای ما داشته باشند؟ سنگ ها و کانی ها سالیان سال تحت فشار و حرارت در اعماق زمین و در شرایطی قرار گرفتند که پس از بیرون رانده شدن از بستر زمین ویا نزدیکی آن و […]