گوهرتراشی

گوهرتراشی

مسله تراش سنگ ها و کانی ها و تبدیل آنها از شکل راف و یا خام به صورت تراش خورده مسله بسیار مهم در دنیای جواهرات و سنگ هاست. تراش های بسیاری در این زمینه کاربرد دارند و استفاده میشوند اما قطعا ملزم به نکاتی هستند و تحت شرایطی انجام میگیرند. به زبان ساده تر […]

کاربرد سنگ ها

خواص درمانی به صورت علمی

ابتدای این نوشته را با طرح یک سوال آغاز میکنیم،چگونه میشود که سنگ ها خواصیت درمانی جسمانی و روحانی برای ما داشته باشند؟ سنگ ها و کانی ها سالیان سال تحت فشار و حرارت در اعماق زمین و در شرایطی قرار گرفتند که پس از بیرون رانده شدن از بستر زمین ویا نزدیکی آن و […]

سنگ ها

اُپال سنگ رنگین کمان

ژل سیلیسی سخت شده با 5 الی 10 درصد آب است که به همین سبب نا متبلور بوده و با از دست دادن آب خود ترک برمیدارد. 2نوع اُپال وجود دارد: 1-قیمتی که همان اُپال دارای درخشش رنگین کمانی است که آرایشی است از گویچه های بسیار ریز که موجب شکست نور میشود و گویچه […]