درباره ما

زیر نظر شرکت تعاونی سنگ و گوهرشناسی آفرینش

آدرس مراکز:

شعبه اراک : خیابان شهید رجائی انتهای خیابان دوازده متری ملک

شعبه استان البرز : بزودی

شماره ثبت در وزارت صنایع و معادن 4829